МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

PDF

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність
аграрне підприємство
рівень розвитку ЗЕД
методологічні підходи
оцінка результатів експортно-імпортних операцій

Як цитувати

Кубів, С. І., & Федюк, В. В. (2020). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ. Підприємництво і торгівля, (27), 43-47. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-07

Анотація

Велике значення для розвитку національної економіки, набуття нею рис, притаманних ринковій економіці, має процес входження України до системи міжнародних економічних відносин. Поглиблення участі України в європейських та світових інтеграційних процесах супроводжується збільшенням кількості підприємств, що здійснюють свою діяльність у зовнішньоекономічній сфері. Проведене у статті дослідження встановило, що важливою умовою успішного функціонування підприємства, де ЗЕД – основний вид діяльності, є створення досконалої системи оцінки результатів експортно-імпортних операцій, рівень яких характеризується ефективністю їх здійснення та базується на критеріях ефективності та результативності, які у сукупності характеризують рівень розвитку ЗЕД підприємства. Дослідження методологічних підходів до оцінки розвитку ЗЕД підприємства дає змогу стверджувати, що загальноприйнята методика його визначення відсутня. Важливим для розвитку національної економіки, набуття нею рис, властивих ринковій економіці, є процес входження України в систему міжнародних економічних відносин. Поглиблення участі України в європейських та світових інтеграційних процесах супроводжується збільшенням кількості підприємств, що працюють у зовнішньоекономічній сфері. Вивчення методологічних підходів до оцінки розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства свідчить про те, що загальновизнаний метод його визначення відсутній. У результаті дослідження узагальнено методичні підходи до оцінки розвитку ЗЕД підприємства, проведено порівняльний аналіз тих методичних підходів, які орієнтовані на ефективність ЗЕД. Порівняльний аналіз дав змогу встановити, що оцінка розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств повинна проводитися на основі економіко-математичних методів та методів експертних оцінок. Дослідження показує, що майже у всіх підходах, які ми розглядали, одним із ключових моментів у вивченні зовнішньоекономічної діяльності підприємства є визначення чинників, що впливають на ефективність експортного потенціалу. Проблема вибору відповідних критеріїв для аналізу зовнішньоекономічної діяльності залишається відкритою, що дасть змогу окремим підприємствам залежно від виду, масштабу їхньої діяльності адекватно оцінити рівень свого розвитку та визначити шляхи подальшого розвитку. Ми вважаємо, що найефективнішим методом виявлення чинників, що мають значний вплив на розвиток експортної діяльності підприємств і до якого схиляються багато дослідників, є метод експертних оцінок.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-07
PDF

Посилання

Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / за ред. А.М. Вічевич. Львів : Афіша, 2004. 140 с.

Вакуленко Л.Л. Вплив державних інститутів на зовнішньоекономічну діяльність України. Вісник. 2004. № 10. С. 24–27.

Сисоєва Т.П. Аналіз передумов розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київському регіоні. Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням економіки. Серія «Економіка». 2007. Т. VІІ. Вип. 78. С. 126–133.

Гудзь Ю.Ф. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону. Економічний аналіз. 2017. Т. 27. № 2. С. 20–29.

Паска І.М. Організація та економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК : автореф. дис. … к.е.н. Миколаїв, 2000. 19 с.

Миролюбова Т.В. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предприятий в условиях рыночной экономики : автореф. дис. … к.э.н. Екатеринбург, 1992. 20 с.

Яковлев А.И. Усовершенствование методов определения эффективности внешнеэкономической деятельности. ФинансыУкраины. 1998. № 9. С. 28–34.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс : навчальний посібник ; 3-є вид., перероб. та доп. / за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, К.І. Ржепішевського. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 288 с.

Демьяненко А.Г. Формирование модели комплексного анализа эффективности ВЭД предприятия. Економіка. Право. Фінанси. 2005. № 2. С. 22–28.

Дубков С. Дадалко С., Фоменок Д. Формирование и оценка экспортного потенциала промышленных предприятий. Банковский вестник. 2011. № 28(537). С. 29‒35.

Vichevich, A.M. and Maksimets, O.V. (2004), “Analysis of foreign economic activity: textbook. manual” / ed. A.M. Vichevych, Poster, Lviv, 140 p.

Vakulenko, L.L. (2004), “The influence of state institutions on the foreign economic activity of Ukraine”, Herald. Kharkiv, №10, рр. 24‒27.

Sysoeva, T.P. (2007), “Analysis of the preconditions for the development of foreign economic activity in the Kyiv region”, Coll. Science. Proceedings of DonSU: "Mechanisms for improving the efficiency of management of the economy": Series "Economics". Donetsk: DonSU. T. VII. Vol. 78, pp. 126‒133.

Hudz, Yu.F. (2017), “Evaluation of the effectiveness of foreign economic activity of the region's agro-industrial complex”, Economic analysis: Coll. Science. wash. Ternopil National University of Economics: Publishing and Printing Center of Ternopil National University of Economics "Economic Thought". Volume 27, № 2, pp. 20‒29.

Paska, I.M. (2000), “Organization and economic efficiency of foreign economic activity of agro-industrial enterprises: author's ref. dis. Ph.D.”, Mykolaiv, 19 p.

Mirolyubova, T.V. (1992), “Improving the foreign economic activity of enterprises in a market economy: Abstract. Candidate of Dissertation econ. Science”, Ekaterinburg, 20 p.

Yakovlev, A.I. (1998), “Improving methods for determining the effectiveness of foreign economic activity”, Finance of Ukraine, №9, pp. 28–34.

Foreign economic activity of enterprises: credit-module course: Textbook. manual.-3rd ed. rework. and ext. / for ed. Yu.G. Kozaka, N.S. Logvinova, K.I. Rzhepishevsky. Center for Educational Literature, Kyiv, 2010, 288 p.

Demyanenko, A.G. (2005), “Formation of the model of the complex analysis of efficiency of foreign economic activity of the enterprise”, Economy. Right. Finances, №2, pp. 22–28.

Dubkov, S., Dadalko, S. and Fomenok, D. (2011), “Formation and assessment of the export potential of industrial enterprises”, Bank Bulletin, № 28 (537), рр. 29‒35.