ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЙОДОВМІСНОЇ СИРОВИНИ ТА ЕКСТРАКТУ ІНАКТИВОВАНИХ ДРІЖДЖІВ

  • М. І. Пересічний Київський національний університет культури і мистецтв
  • К. В. Паламарек Чернівецький тор-говельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного універ-ситету
Ключові слова: овочева паста, порошки з ламінарії, креветок, сайди, крабів, тріски, дефіцит йоду

Анотація

У статті розглянуто проблеми йоддефіциту та шляхи його вирішення за рахунок збагачення йодом харчових продуктів. Обґрунтовано необхідність створення харчових продуктів із підвищеним вмістом йоду і дефіцитних нутрієнтів. Окреслено профілактику йоддефіцитних станів і покращення засвоюваності йоду при вживанні овочевих, що містять біоорганічний йод та інші есенціальні нутрієнти у найкращій для засвоєння, біодоступній формі. Змодельовано продукцію функціонального призначення з включенням до тех-нології овочевих паст порошків з гідробіонтів, зокрема порошки з ламінарії, креветок, сайди, крабів та тріски. Визначено вплив добавок на такі структурно-механічні властивості харчової композиції, як гранична напруга зсуву та адгезія.

Посилання

1. Смоляр В. І. Основні тенденції в харчуванні населення України / В. І. Смоляр // Проблеми хар-чування. – 2007. – № 4 (17). – С. 5-10.
2. Корзун В. Н. Проблема мікроелементів у хар-чуванні населення України та шляхи її вирішення / В. Н. Корзун, А. М. Парац // Проблеми харчування. – 2007. – № 1 (14). – С. 5-11.
3. Zimmermann M., Kohrle J. The impact of iron and selenium deficiencies on iodine and thyroid meta-bolism : biochemistry and relevance to public health / M. Zimmermann, J. Kohrle // Thyroid. – 2002. – 12 (10). – P. 867-878.
4. Покровский А. А. Справочник по диетологии / А. А. Покровский, М. А. Самсонов. – М. : Медици-на, 1981. – 704 с.
5. Скурихин И. М. Все о пище с точки зрения химика / И. М. Скурихин, П. П. Нечаев. – М. : Выс-шая школа, 1991. – 387 с.
6. Кравченко В. І. Оцінювання йододефіцитних захворювань та моніторинг їх усунення / В. І. Крав-ченко // Посібник для керівників програм. Третє видання. – К. : “К.І.С.”, 2008. – 104 с.
7. Козярін І. П. Медико-соціальні проблеми про-філактики йододефіцитних захворювань / І. П. Ко-зярін, В. Н. Корзун // Мистецтво лікування. – 2009. – № 4. – С. 39-43.
8. Нові методи у профілактиці та лікуванні йо-додефіцитних захворювань у дітей / В. Н. Корзун, Т. О. Воронцова, Т. В. Болохнова, А. В. Деркач // Наук.-практ. журн. “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”. – Тернопіль : Укрмед-книга, 2011. – С. 128-130.
9. Мазаракі А. А. Технологія харчових про-дуктів функціонального призначення : монографія / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко та ін. ; [за ред. М. І. Пересічного]. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 1116 с.
10. Нові підходи у вирішенні проблеми лікві-дації йоддефіцитних захворювань / [В. Н. Корзун, А. М. Парац, К. М. Бруслова та ін.] // Проблеми харчування. – 2004. – № 3. – С. 21-25.
11. Микронутриенты в питании здорового и больного человека / Тутельян В. А., Спиричев В. Б., Суханов Б. П., Кудашева В. А. – М. : Колос, 2002. – 29 с.
12. Delange F. Screening for congenital hypo-thyroidism used as indicator of the degree of iodine deficiency and of its control / F. Delange // Thyroid. – 1998. – Vol. 8, № 12. – P. 85-92.
13. Жукова Г. Ф. Йод. Свойства и распростране-ние в окружающей cреде / Г. Ф. Жукова, С. А. Сав-чик, С. А. Хотимченко // Микроэлементы в меди-цине. – 2004. – №5(І). – С. 1-6.
14. Технология рыбы и рыбных продуктов : учебник / [А. М. Ершов, В. В. Баранов, И. Э. Браж-ная и др. ; под ред. А. М. Ершова]. – СПб. : ГИОРД, 2006. – 944 с.
Опубліковано
2016-03-22
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ